REGULAMENT CONCURS „Care-i Stilul Tău?” Organizat de DAMES ( prin SC All Cio Invest SRL) în perioada 05.03.2024 ora 12.00 – 07.03.2024, ora 23:59 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul Concursului „Care-i Stilul Tău?”” (denumit în continuare “Concurs”) este DAMES ( prin SC All Cio Invest SRL), cu sediul social în Iasi, str. Podisului, nr,5 , înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/911/2010, CUI RO27102215, reprezentată legal de Director General Simona Ciobotaru. 1.2. Concursul se desfasoara doar pe platforma Meta Platforms Ltd., cont https://www.facebook.com/DamesModa Autentificarea si legalizarea Regulamentului, tragerile la sorti, anuntarea castigatorilor, validarea castigatorilor si livrarea premiilor, vor fi realizate si operate de DAMES ( prin SC All Cio Invest SRL) 1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale, fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul precum şi detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe toată durata de valabilitate a Concursului. 1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/DamesModa/. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de intrarea lor în vigoare. 1.5. Participantelor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook si Instagram de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament. Totodată, participantelor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul https://www.facebook.com/, nu este organizată, iniţiată, supervizată, sponsorizată, administrată, asociată sau promovata de Facebook sau Instagram, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parţial) de Facebook sau de Instagram. SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 2.1 Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), https://www.facebook.com/DamesModa, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 3.1 Concursul începe la data de 05.03.2024, ora 12:00 şi se va desfăşura până la data de 07.03.2024, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”). Ora la care se publică prima postare în legatură cu Concursul pe contul oficial al DAMES, în cursul zilei de 05.03.2024, se consideră ora de începere a Concursului. 3.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a reduce/prelungi in mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina de Facebook dedicată Concursului https://www.facebook.com/DamesModa şi de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 4.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului şi care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook cu date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participante"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani la data demarării Concursului nu pot participa. 4.2 Participantul la acest Concurs trebuie să fie un "posesor legal", persoană fizică, al unei adrese de e-mail şi posesor al unui cont valid în reţeaua de socializare Facebook (www.facebook.com) si Instagram (www.instagram.com) în perioada de desfăşurare a Concursului. "Posesor legal" este denumită orice persoană fizică careia i s-a dat în folosinţă o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firma, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail. 4.4 Se prezumă că fiecare participant deţine cu titlu legal cont de Facebook/Instagram cu care acesta participă la Concurs. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi de a certifica titlul Participantului asupra contului Facebook sau Instagram cu care acesta participă la Concurs şi nu poate fi ţinut răspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizări neautorizate a acestuia de către Participant. 4.5 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecţiuni, de către Participanţi a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia in materia protectiei datelor cu caracter personal. SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE 5.1. În cadrul Concursului, se va acorda 1 (un) premiu ce consta in produsul mentionat in comentariu. 5.2 Valoarea totală a premiilor este contravaloarea produsului cu TVA inclus şi este acoperită de catre S.C. ALL CIO INVEST S.R.L. in calitate de Organizator. Produsului nu este personalizabil si nu se poate schimba. 5.3. Premiul Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia. 5.4. De asemenea, Castigatorul premiului nu poate solicita modificarea dimensiunilor produsului. SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI 6.1 Pentru a participa la Concurs şi pentru a putea câştiga premiile acordate, Participanţii care îndeplinesc condiţiile de participare, menţionate în Sectiunea 4 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în următorul mecanism: a) Participanta va accesa pagina https://www.facebook.com/DamesModa , unde va putea gasi postarea de concurs; b) Participanta trebuie comenteze la postare cu alegerea croiului mentionat in banner, 1, 2 sau 3 si sa motiveze alegerea. c) O Participantă se poate inscrie in mod valid in concurs prin accesarea postarii de concurs printr-un comentariu. In comentariu trebuie sa fie ales un singur produs si motivarea. Un utilizator NU poate avea mai multe comentarii. e) Paticipanţii vor fi singurii răspunzatori pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant. 6.2 Fiecare Participant trebuie să respecte următoarele cerinţe obligatorii în vederea înscrierii şi participării sale valabile la Concurs: - Comentariul înregistrat de către o Participantă cu conţinut pornografic, ofensator, care conţine injurii, care descrie orice formă de violenţă sau prezintă scene în care se produce durere cuiva sau scene de violenţă sexuală sau de cruzime, scene care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezinta consum de droguri sau alte substanţe ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane şi/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care conţin publicitate sau materiale promoţionale ale unor terţi, care contine ameninţări către orice terţă persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viaţă privată şi/sau alte drepturi ale oricăror terţe persoane, societăţi sau entitate şi nu trebuie să încalce în nici un alt mod legile şi reglementările aplicabile, care conţin mesaj sau imagine cu conţinut licenţios sau antisocial nu vor fi acceptate pentru înscrierea în Concurs. 6.3 Participantul nu va încărca materiale comerciale, publicitare şi nici nu va transmite comentarii, de natură comercială care, în mod direct sau indirect promovează anumite produse sau servicii, promoţii, campanii, conţin referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate, conţin aluzii la mărcile de ţigarete sau alcool, mesaje adresate minorilor sau care fac referire la minori („baby” nu se referă exclusiv la minori). 6.4 De asemnenea, este interzisă solicitarea adresată de către o Participantă altor Participante să devină membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discuţie, organizaţie etc. 6.5 Comentariile sau imaginile încadrate în situaţiile descrise la punctele 6.2 şi 6.3 vor fi eliminate înainte de desemnarea câştigătorului. 6.6 Participanta este singura responsabila pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării comentariilor sau imaginilor în cadrul Concursului pe contul DAMES. Sub niciun fel de circumstanţe, Organizatorul nu poate fi găsit răspunzător pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participante a paginii de Facebook https://www.facebook.com/DamesModa si a participării la Concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terţe părţi pot utiliza comentariile sau imaginile pe care Participante la Concurs le postează sau le fac disponibile în spaţiul dedicat Concursului şi nu numai. De asemenea, Participantele îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru comentariile pe care le transmit sau le publică în spaţiul dedicat Concursului pe pagina https://www.facebook.com/DamesModa 6.7. În ceea ce priveşte conţinutul trimis de Participante pe paginile retelelor sociale https://www.facebook.com/DamesModa (text, imagini etc.), Organizatorul nu poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze şi să afişeze public acest conţinut în scopul promovării sau în orice alt scop, fară consimțământul Participantei. 6.8 Organizatorul are următoarele drepturi: - trimiterea unui comentariu text nu este o garanţie că persoana va participa la Concurs, Organizatorul având dreptul să refuze/descalifice orice comentariu sau imagine care nu respectă prevederile acestui Regulament; - Organizatorul are dreptul de a înlătura de pe pagina de Facebook comentariile trimise de către Participante, dacă ulterior publicării Organizatorul descoperă că nu au fost îndeplinite condiţiile Concursului; - Organizatorul are dreptul de a sterge toate comentariile de tip SPAM (acelasi tip/identic de mesaj postat de utilizatori diferiti) - Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în bune condiţii a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autorităţile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. SECŢIUNEA 7. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI 7.1. Câştigătorul va fi desemnat cu ajutorul sistemului de sortare din platforma random.org. Se va acorda un premiu conform art. 5 , aleasă prin tragere la sorți conform tragerii la sorti efectuate prin intermediul sistemului de sortare din platforma random.org. Tragerea la sorti se va realiza in data de 10.03.2024. Castigatorul va fi anuntat printr-un comentariu in cadrul postarii de concurs, in data de 10.03.2024, ulterior va fi contactat prin intermediul platformei Facebook printr-un mesja privat, in vederea intrarii in posesie a premiului. In cazul in care niciun participant nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament, Concursul va fi declarat nul. 7.2. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care Participanta nu răspunde la mesajul transmis în termen de 120 (o suta douazeci) de ore sau pentru orice situaţii în care Participantul nu poate fi contactat, excluzând culpa Organizatorului. Participantul care nu raspunde mesajului Organizatorul, in termen de 120 de ore, de la data anuntarii conform prezentului Regulament, va fi desemnat necâştigător şi se va trece la reluarea tragerii la sorti. 7.4. Contestaţiile se pot face în termen de 24 (douăzeci si patru) ore de la data primei publicari a câştigătorului inițial pe pagina dedicată Concursului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa de email: ciobotaru@allcioinvest.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: i) numele si prenumele din actul de identitate si link/adresa web catre reteaua de socializare Facebook cu contul cu care a participat la Concurs ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia. 7.5. Contestaţiile se vor soluţiona de Organizator în termen de 72 (saptezecisidoua) de ore de la data primirii acestora. SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI 8.1. Înmânarea premiului câştigătorului se va face pe cheltuiala Organizatorului. Premiul va fi transmis catre castigator de catre Oraganizator prin curier, în maximum 15 (cincisprezece) de zile calendaristice de la data validarii castigatorului. 8.2. Organizatorul nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiului cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, servicii curierat etc. 8.3. Înmânarea premiului se va face strict participantului desemnat castigator, la adresa de livrare comunicată de acesta în baza unui proces-verbal de predare-primire. 8.4. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participante fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului. 9.2. Totodată, Organizatorul va fi exonerate de răspundere şi nu va fi implicata în niciun litigiu legat de deţinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook si Instagram de pe care Participanţii intră în Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizării neautorizate a acestora. 9.3. Organizatorul nu răspund pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de All Cio Invest S.R.L. şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenţionează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe pagina de Facebook dedicată Concursului, a Participantei câştigătore, urmând ca o confirmare a obţinerii premiului să se facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către Participanta câştigător, Organizatorului. 9.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participantele înţeleg că sunt singurii răspunzători de consecinţele acesteia. 9.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele: a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare; b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenţă aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalţi Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Organizatorului sau reputaţia unei terţe părţi. 9.6. De asemenea, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totuşi, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginilor este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Organizatorul nu poate fi ţinut responsabil în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagină. 9.7. Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe pagina de Facebook si Instagram comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii de Facebook si Instagram este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Site-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut. 9.8. Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanţe Organizatorul nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participante a paginii de Facebook si Instagram https://www.facebook.com/DamesModa şi a participării la Concurs SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE 10.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. 10.2. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător. 10.3. Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legatură cu participarea la prezentul Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislatiei in vigoare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 10.5. Prin participare la Concurs Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezentul Concurs. SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 11.1. Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile legale. SECŢIUNEA 12. LITIGII 12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial. 13.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe pagina13.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe pagina https://www.facebook.com/DamesModaîn termen de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.